DOTACJE

W okresie swojej działalności w branży budowlanej firma AL-STAL uczestniczyła w realizacji kilku projektów inwestycyjnych i doradczych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoliło na budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego, modernizację parku maszynowego i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych wyrobów.  

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji przeciwpożarowych wielkowymiarowych przeszklonych ścian osłonowych w nowym zakładzie produkcyjnym w Głuchowie k. Łańcuta” nr projektu: WND-RPPK.01.01.00-18-019/08, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych bram hangarowych” nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0147/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Typ projektu: Rozwój MŚP.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy AL-STAL poprzez wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji” nr POPW.01.02.00-18-0003/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Informujemy o zakończeniu projektu: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych” nr RPPK.01.04.01-18-0006/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oświadczenie – umieszczenie informacji na stronie: Beneficjent oświadcza, że zgodnie z par. 14 ust. 1 lit i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych).

 

 

Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii – Elastico Warm – wielkogabarytowych, dwupowłokowych, podnoszonych bram hangarowych z hybrydowymi profilami nośnymi” nr POIR.01.01.01-00-1051/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji nowego typu wielkogabarytowych bram hangarowych. 

 

Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności firmy AL-STAL poprzez poszerzenie jej oferty produkcyjnej. 

 

Wartość projektu: 3 628 781,16 zł 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 646 150,63 zł

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego, którego celem jest rekrutacja na stanowisko Główny Konstruktor w formie umowy zlecania.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – Pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

 

 

Informacja z dnia 25.08.2020

Informujemy o omyłkowym umieszczeniu błędnej daty zapytania ofertowego w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2020.

Wszystkie oferty, zarówno złożone z omyłkową datą 02.12.2019 jak i złożone z poprawiona przez Oferentów datą prawidłową tj. 17.08.2020 będą rozpatrywane a złożenie oferty z załącznikami z błędną datą w załącznikach nie będzie miało negatywnych skutków dla Oferentów.

 

 

Informacja z dnia 01.09.2020

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego, którego celem była rekrutacja na stanowisko Główny Konstruktor.

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 26.08.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 26.08.2020 roku wybrano dostawcę:

DPS SOFTWARE Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15, Warszawa

Cena brutto – 33 825,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego, którego celem jest rekrutacja na stanowisko Główny Konstruktor w formie umowy zlecania.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – Pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 01.09.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 01.09.2020 roku którego celem była rekrutacja na stanowisko Główny Konstruktor wybrano ofertę:

Łukasz Święch

ul.  Beskidzka 45

35-083 Rzeszów

Wartość brutto (stawka za roboczogodzinę) – 110,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.09.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup programu komputerowego do modelowania i symulacji.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 02.09.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 02.09.2020 roku wybrano dostawcę:

DPS SOFTWARE Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15, Warszawa

Cena brutto – 98 400,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na wynajem urządzenia do badań profili nośnych.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

 

 

Informacja z dnia 18.09.2020

Informujemy o wyznaczeniu dodatkowej osoby do kontaktu z Dostawcami zgodnie z § 9 pkt. 5 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2020 roku Marcin Śmigiel tel.: 660 722 452 email: m.smigiel@alstal.pl  

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 17.09.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 17.09.2020 roku na wynajem urządzenia do badań profili nośnych wybrano ofertę:

WJATECH Sp. z o.o. 

36-062 Zaczernie 190D

Cena brutto – 49 938,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek profilu aluminiowego – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 13.11.2020

W wyniku postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych z dnia 30.10.2020 roku wybrano ofertę:

ALUPROF SA

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała

Cena brutto – 63 222,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek profilu aluminiowego – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 10.11.2020

W wyniku postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych z dnia 10.11.2020 roku wybrano ofertę:

ADAMET-NIEMET Sp. z o.o.

Tajęcina 110, 36-002 Jasionka

Cena brutto – 19 335,60 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup materiału izolacyjnego (płyty z tworzyw sztucznych).

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek podcięć i otworowania materiału izolacyjnego – płyt z tworzyw sztucznych – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 24.11.2020

W wyniku postępowania ofertowego na zakup materiału izolacyjnego z dnia 24.11.2020 roku wybrano ofertę:

HORYZONT Agencja Reklamowa Sławomir Popek

ul. Lwowska 173, 35-301 Rzeszów

Cena brutto – 14 391,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup zestawu do nagrywania.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

 

 

W wyniku postępowania ofertowego na zakup zestawu do nagrywania z dnia 01.12.2020 roku wybrano dostawcę:

DPS SOFTWARE Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15, Warszawa

Cena brutto – 6 642,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2021

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na dostawę: Konstrukcji stalowej, napędów ruchomego słupka, systemu przegubowego, stanowiska badawczego dla badania ruchomego słupka.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Umowa – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2021

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 17.08.2021 roku wybrano dostawcę:

PROFI-MET Paweł Hausner

Laszki 109

37-543 Laszki

Cena brutto – 60 024,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2021

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup profili hybrydowych (aluminiowe z izolatorami termicznymi).

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek profilu aluminiowego (Zestawienie 4.1-4.6) – Pobierz

Załącznik nr 5 – Umowa – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 08.10.2021

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 08.10.2021 roku na zakup profili hybrydowych wybrano ofertę:

WJATECH Sp. z o.o. 

36-062 Zaczernie 190D

Cena brutto – 43 050,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2021

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na wynajem kamery termowizyjnej.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Umowa – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 02.11.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 02.11.2021 roku na wynajem kamery termowizyjnej wybrano ofertę:

RECOTERM Doradztwo energetyczne Joanna Kotuła

ul. Krakowska 150

35-506 Rzeszów

Cena brutto – 4 920,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2021

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek profilu aluminiowego – Pobierz

Załącznik nr 5 – Umowa – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 29.11.2021

W wyniku postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych z dnia 29.11.2021 roku wybrano ofertę:

ALUPROF SA

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała

Cena brutto – 19 276,56 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2022

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na usługę działań promocyjnych projektu.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Umowa – Pobierz

Załącznik nr 5 – Pytania i odpowiedzi z dnia 28.01.2022 – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 27.01.2022

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 27.01.2022 roku wybrano ofertę:

DrukujToTu.pl  Sławomir Radwański

Urwana 6A/73

33-100 Tarnów

Cena brutto – 41 820,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2022

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na dostawę: Konstrukcji stalowej, napędów ruchomego słupka, systemu przegubowego, stanowiska badawczego dla badania ruchomego słupka.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik nr 5 – Rysunek ramy – stanowiska badawczego – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 10.03.2022

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 10.03.2022 roku wybrano dostawcę:

PROFI-MET Paweł Hausner

Laszki 109

37-543 Laszki

Cena brutto – 97 403,70 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2022

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na dostawę elementów do budowy prototypu Elastico Warm.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik nr 5 – Rysunek profilu aluminiowego z uszczelkami i śrubami – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 22.03.2022

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 22.03.2022 roku na dostawę elementów do budowy prototypu Elastico Warm wybrano ofertę:

WJATECH Sp. z o.o. 

36-062 Zaczernie 190D

Cena brutto – 65 190,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2022

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup elementów do budowy prototypu Elastico Warm.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Pobierz

Załącznik nr 5 – Rysunek powłoki PVC – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 29.04.2022

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 29.04.2022 roku wybrano dostawcę:

F.H.U MULTI TRADE Michał Maślak

ul. Dąbrowskiego 9A, 37-100 Łańcut

Cena brutto – 12 915,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2022

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na usługę badań prototypu bramy.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 27.05.2022

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 27.05.2022 roku na usługę badań prototypu bramy wybrano ofertę:

CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów

Cena brutto – 139 974,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2022

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na usługę badań prototypu bramy.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 17.08.2022

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 17.08.2022 roku na usługę badań prototypu bramy wybrano ofertę:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Cena brutto – 20 295,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2022

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na usługę dwukrotnego demontażu, transportu i montażu prototypu bramy.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Pobierz

 

 

Zmiana w zapytaniu ofertowym z dnia 21.09.2022

Informujemy o zmianie treści w zapytaniu ofertowym z dnia 21.09.2022, w pkt. 9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu, ppkt. 4.

W załączeniu poniżej poprawione zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 21.09.2022

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 21.09.2022 roku wybrano ofertę:

P.U.H. MAZUR – AL PIOTR MAZUR

Albigowa 338, 37-122 Albigowa

Cena brutto – 54 981,00 zł

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2022

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na wynajem kamery termowizyjnej.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 22.09.2022

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 22.09.2022 roku na wynajem kamery termowizyjnej wybrano ofertę:

RECOTERM Doradztwo energetyczne Joanna Kotuła

ul. Krakowska 150

35-506 Rzeszów

Cena brutto – 4 920,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2022

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na usługę działań promocyjnych projektu.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 26.09.2022

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 26.09.2022 roku wybrano ofertę:

DrukujToTu.pl  Sławomir Radwański

Urwana 6A/73

33-100 Tarnów

Cena brutto – 20 541,00 zł