FUNDUSZE EUROPEJSKIE

W okresie swojej działalności w branży budowlanej firma AL-STAL uczestniczyła w realizacji kilku projektów inwestycyjnych i doradczych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoliło na budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego, modernizację parku maszynowego i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych wyrobów.  

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji przeciwpożarowych wielkowymiarowych przeszklonych ścian osłonowych w nowym zakładzie produkcyjnym w Głuchowie k. Łańcuta” nr projektu: WND-RPPK.01.01.00-18-019/08, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych bram hangarowych” nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0147/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Typ projektu: Rozwój MŚP.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy AL-STAL poprzez wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji” nr POPW.01.02.00-18-0003/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Informujemy o zakończeniu projektu: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych” nr RPPK.01.04.01-18-0006/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii – Elastico Warm – wielkogabarytowych, dwupowłokowych, podnoszonych bram hangarowych z hybrydowymi profilami nośnymi” nr POIR.01.01.01-00-1051/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji nowego typu wielkogabarytowych bram hangarowych. 

 

Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności firmy AL-STAL poprzez poszerzenie jej oferty produkcyjnej. 

 

Wartość projektu: 3 628 781,16 zł 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 646 150,63 zł

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego, którego celem jest rekrutacja na stanowisko Główny Konstruktor  w formie umowy zlecania.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – Pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

 

 

Informacja z dnia 25.08.2020

Informujemy o omyłkowym umieszczeniu błędnej daty zapytania ofertowego w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2020.

Wszystkie oferty, zarówno złożone z omyłkową datą 02.12.2019 jak i złożone z poprawiona przez Oferentów datą prawidłową tj. 17.08.2020 będą rozpatrywane a złożenie oferty z załącznikami z błędną datą w załącznikach nie będzie miało negatywnych skutków dla Oferentów.

 

 

Informacja z dnia 01.09.2020

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego, którego celem była rekrutacja na stanowisko Główny Konstruktor.

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 26.08.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 26.08.2020 roku wybrano dostawcę:

DPS SOFTWARE Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15, Warszawa

Cena brutto – 33 825,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego, którego celem jest rekrutacja na stanowisko Główny Konstruktor  w formie umowy zlecania.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy – Pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 01.09.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 01.09.2020 roku którego celem była rekrutacja na stanowisko Główny Konstruktor wybrano ofertę:

Łukasz Święch

ul.  Beskidzka 45

35-083 Rzeszów

Wartość brutto (stawka za roboczogodzinę) – 110,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.09.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup programu komputerowego do modelowania i symulacji.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 02.09.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 02.09.2020 roku wybrano dostawcę:

DPS SOFTWARE Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15, Warszawa

Cena brutto – 98 400,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na wynajem urządzenia do badań profili nośnych.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

 

 

Informacja z dnia 18.09.2020

Informujemy o wyznaczeniu dodatkowej osoby do kontaktu z Dostawcami zgodnie z § 9 pkt. 5 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2020 roku Marcin Śmigiel tel.: 660 722 452 email: m.smigiel@alstal.pl  

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 17.09.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 17.09.2020 roku na wynajem urządzenia do badań profili nośnych wybrano ofertę:

WJATECH Sp. z o.o. 

36-062 Zaczernie 190D

Cena brutto – 49 938,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek profilu aluminiowego – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 13.11.2020

W wyniku postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych z dnia 30.10.2020 roku wybrano ofertę:

ALUPROF SA

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała

Cena brutto – 63 222,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek profilu aluminiowego – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 10.11.2020

W wyniku postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych z dnia 10.11.2020 roku wybrano ofertę:

ADAMET-NIEMET Sp. z o.o.

Tajęcina 110, 36-002 Jasionka

Cena brutto – 19 335,60 zł

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup materiału izolacyjnego (płyty z tworzyw sztucznych).

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek podcięć i otworowania materiału izolacyjnego – płyt z tworzyw sztucznych – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 24.11.2020

W wyniku postępowania ofertowego na zakup materiału izolacyjnego z dnia 24.11.2020 roku wybrano ofertę:

HORYZONT Agencja Reklamowa Sławomir Popek

ul. Lwowska 173, 35-301 Rzeszów

Cena brutto – 14 391,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2020

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup zestawu do nagrywania.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

 

 

W wyniku postępowania ofertowego na zakup zestawu do nagrywania z dnia 01.12.2020 roku wybrano dostawcę:

DPS SOFTWARE Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15, Warszawa

Cena brutto – 6 642,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2021

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na dostawę: Konstrukcji stalowej, napędów ruchomego słupka, systemu przegubowego, stanowiska badawczego dla badania ruchomego słupka.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Umowa – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru dostawcy do zapytania ofertowego z dnia 17.08.2021

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 17.08.2021 roku wybrano dostawcę:

PROFI-MET Paweł Hausner

Laszki 109

37-543 Laszki

Cena brutto – 60 024,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2021

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup profili hybrydowych (aluminiowe z izolatorami termicznymi).

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek profilu aluminiowego (Zestawienie 4.1-4.6) – Pobierz

Załącznik nr 5 – Umowa – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 08.10.2021

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 08.10.2021 roku na zakup profili hybrydowych wybrano ofertę:

WJATECH Sp. z o.o. 

36-062 Zaczernie 190D

Cena brutto – 43 050,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2021

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na wynajem kamery termowizyjnej.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Umowa – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 02.11.2020

W wyniku postępowania ofertowego z dnia 02.11.2021 roku na wynajem kamery termowizyjnej wybrano ofertę:

RECOTERM Doradztwo energetyczne Joanna Kotuła

ul. Krakowska 150

35-506 Rzeszów

Cena brutto – 4 920,00 zł

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2021

Informujemy o wszczęciu postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – Pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Pobierz

Załącznik nr 4 – Rysunek profilu aluminiowego – Pobierz

Załącznik nr 5 – Umowa – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania z dnia 29.11.2021

W wyniku postępowania ofertowego na zakup profili aluminiowych z dnia 29.11.2021 roku wybrano ofertę:

ALUPROF SA

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała

Cena brutto – 19 276,56 zł