FUNDUSZE EUROPEJSKIE

W okresie swojej działalności w branży budowlanej firma AL-STAL uczestniczyła w realizacji kilku projektów inwestycyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoliło między innymi na modernizację parku maszynowego i środków transportu, zakup sprzętu komputerowego i programów do projektowania inżynierskiego oraz budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych bram hangarowych” nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0147/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Typ projektu: Rozwój MŚP.

Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu: „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy AL-STAL poprzez wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji” nr POPW.01.02.00-18-0003/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

 

Postępowanie przetargowe nr 02/POPW/2018

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na realizację usług doradczych (4 zadania) w ramach realizacji ww. projektu. W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Pobierz

Załącznik nr 3 – DOŚWIADCZENIE – wykaz zrealizowanych usług – Pobierz

Załącznik nr 4 – Wykaz ekspertów – Pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie eksperta – Pobierz

Załącznik nr 6 – Wzór umowy – Pobierz

 

 

Informacja z wyboru wykonawcy do postępowania 2/POW/2018

W wyniku postępowania 2/POPW/2018 wybrano wykonawcę:

GERMAN POLAND BRIDGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Jabłońskiego 14, 35-068 Rzeszów

Data wpływu oferty: 06.11.2018. godzina 8:10