DOTACJE

W okresie swojej działalności w branży budowlanej firma AL-STAL uczestniczyła w realizacji kilku projektów inwestycyjnych i doradczych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoliło na budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego, modernizację parku maszynowego i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych wyrobów.  

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji przeciwpożarowych wielkowymiarowych przeszklonych ścian osłonowych w nowym zakładzie produkcyjnym w Głuchowie k. Łańcuta” nr projektu: WND-RPPK.01.01.00-18-019/08, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych bram hangarowych” nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0147/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Typ projektu: Rozwój MŚP.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy AL-STAL poprzez wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji” nr POPW.01.02.00-18-0003/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych” nr RPPK.01.04.01-18-0006/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii – Elastico Warm – wielkogabarytowych, dwupowłokowych, podnoszonych bram hangarowych z hybrydowymi profilami nośnymi” nr POIR.01.01.01-00-1051/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.